Selecteer een pagina

Cursusvoorwaarden

Organisatie

De Accountancy Bootcamp wordt georganiseerd door DOCCO BV, hierna te noemen ‘de organisator’. Het correspondentieadres is:

DOCCO B.V.
Landjuweel 44
3905 PH Veenendaal

Telefoon: +31 (0)318 830376
E-mail:info@docco.nl
KVK: 64390918

Bezoekersvoorwaarden

Deelnemers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij aan de bootcamp deelnemen.

1. Algemeen
De bezoeker neemt deel op eigen risico. Deelname aan activiteiten van de bootcamp  is geheel voor eigen risico. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, uit te sluiten van de bootcamp. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling.

2. Aansprakelijkheid
De organisator is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf en deelname aan de bootcamp, tenzij de organisator te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van de organisator zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

3. Restitutie bij afwezigheid
Indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van deelname aan de bootcamp, is restitutie niet mogelijk. Wel heeft u het recht om iemand anders te sturen. Dit dient uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de bootcamp bekend te zijn bij de organisator.

4. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van de bootcamp
De organisator behoudt zich het recht voor de bootcamp in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van de bootcamp blijven de deelname geldig en van toepassing. Indien u (in het geval van een verschoven bootcamp) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode aan de bootcamp deel te nemen, of indien de bootcamp wordt afgelast, dan zal de organisator ervoor zorgen dat u uw inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangt op uw.

Indien de bootcamp definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de deelname teruggestort op uw bankrekening.

5. Aanmelden nieuwsbrief
Door u aan te melden voor de bootcamp gaat u akkoord met inschrijving op de nieuwsbrieven van DOCCO.

6. Wijzigingen
De organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van DOCCO B.V. integraal van toepassing.